Regulamin

Regulamin sprzedaży za pośrednictwem sklepu internetowego ( aktualizacja 15.09.2017 )
PLYTKARNIA.PL

POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Właścicielem sklepu internetowego PLYTKARNIA.PL jest firma KOTAR SYSTEM s.c. R.J.Szczygieł, z siedziba    w Tarnowie przy ul. Tuchowska 25a, NIP 9930523010, REGON 120506070.
 Sklep internetowy PLYTKARNIA.PL jest platformą internetowa za pośrednictwem której Klient może złożyć  zamówienie
3. Sklep czynny jest siedem dni w tygodniu 24 godziny na dobę za pośrednictwem strony https://www.plytkarnia.pl
4. Klient składając zamówienie akceptuje postanowienia niniejszego regulaminu.

ZŁOŻENIE ZAMÓWIENIA

1. Sklep PLYTKARNIA.PL prowadzi sprzedaż towarów za pośrednictwem sieci Internet
2. Zamówienia składane są przez klientów za pośrednictwem strony http://www.plytkarnia.pl , a obsługa sklepu  potwierdza dokonanie zamówienia na podany przez klienta adres e-mail nie później niż następnego dnia roboczego  po złożeniu zamówienia.
3. Podstawą do realizacji zamówienia jest prawidłowo wypełniony formularz, z danymi adresowymi oraz a adresem  e-mail.
4. Realizacja zamówienia rozpoczyna się w następnym dniu roboczym po otrzymaniu płatności na konto.
5. Klient składający zamówienie musi mieć ukończone 18 lat oraz posiadać pełną zdolność do czynności prawnych. W  przypadku osób niepełnoletnich konieczna jest zgoda rodzica lub prawnego opiekuna.  
6. Obsługa sklepu w celu potwierdzenia zamówienia będzie kontaktować się z klientem zgodnie z danymi  przekazanymi w formularzu zamówienia. W przypadku nieprawidłowości podanych danych sklep zastrzega sobie  prawo do odmowy realizacji zamówienia.
7. Każde zamówienie jest fakturowane, a data wystawienia faktury jest zbieżna ze skompletowaniem towaru oraz  gotowością do wysyłki.
8. Do czasu realizacji zamówienia Klient może wprowadzać zmiany w zamówieniu oraz się z niego wycofać. W  przypadku gdy Klient rezygnuje z poprzednio złożonego zamówienia informację prosimy kierować na adres email:  sklep@plytkarnia.pl
9. Zamówienie złożone przez Kupującego realizowane jest po cenach z zamówienia - Koszyk. Wyjątek stanowią błędy  serwerów oraz pomyłki edytorskie.
10. Wszystkie ceny podane na stronie internetowej http://www.plytkarnia.pl są cenami brutto tzn. zawierają  podatek VAT zgodnie z obowiązującą stawką podatku od towarów i usług, wyrażone w PLN Polski Złoty, a  skompletowane zamówienie gotowe do wysłania do Klienta jest fakturowane fakturą VAT.
11. Sklep ma prawo do zmian cen, wprowadzania nowych produktów, usuwania kolekcji, wprowadzania promocji  wybranych produktów jak i odwoływania akcji promocyjnych. Ewentualne zmiany cen nie mają wpływu na uprzednio  złożone zamówienie przez Klienta przed datą wejścia zmiany.
12. Zgodnie z zasadami podanymi w zakładce [koszty i sposoby dostawy] koszt przesyłki kurierskiej pokrywa  Sklep lub Kupujący.
13. Koszty przesyłki - jeśli występują - doliczane są do wartości zamówienia i stanowią łączną kwotę do zapłaty
14. Podane ceny produktów na stronie internetowego Sklepu nie zawierają kosztów transportu.
15. W przypadku braku dostępności produktu na który klient złożył zamówienie, Sklep zobowiązany jest  poinformować Klienta o tym fakcie niezwłocznie, zastrzegając sobie prawo do braku dostępności produktu bez dalszych wyjaśnień.

REALIZACJA ZAMÓWIENIA

1. Po złożeniu zamówienia przez Kupującego, obsługa sklepu sprawdza możliwości dostarczenia zamówionego towaru  oraz kompletność danych zamawiającego. W przypadku braku możliwości realizacji zamówienia zgodnie z informacją podaną w karcie produktu - obsługa  sklepu uzgadnia z Zamawiającym możliwe warunki realizacji zamówienia
2. Na wskazany w zamówieniu adres e-mail Sklep wysyła POTWIERDZENIE ZAMÓWIENIA wraz z fakturą proforma do  weryfikacji przez Klienta oraz w celu dokonania płatności za zamówienie.
2. Jako datę rozpoczęcia realizacji zamówienia przyjmuje się dzień roboczy po wpłynięciu zapłaty na konto Sklepu.
3. Zamawiający otrzymuje towar na adres podany w formularzu zamówienia.
4. Jeśli towary z zamówienia mają inne terminy dostępności, zamówienie realizowane jest po skompletowaniu całości  zamówienia, jednak nie później niż termin określony w pkt. 5
5. Realizacja zamówienia odbywa się niezwłocznie jednak w terminie nieprzekraczającym 30 dni od daty  zaksięgowania środków (płatność) za towar na koncie Sklepu.
6. Kupujący realizuje płatność w następujący sposób:


a. Złożenie zamówienia
b. Otrzymanie potwierdzenia i faktury proforma na adres email Zamawiającego.
c. Dokonanie płatności za całość zamówienia na konto podane poniżej. Zamawiający przelewa całość kwoty za  towar  wraz z kosztami transportu (jeśli występują) a Sklep wysyła towar po wpłynięciu zapłaty na rachunek  bankowy.
 W tytule płatności Zamawiający podaje numer zamówienia (generowany automatycznie przez system zamówień  podczas kompletowania towarów do Koszyka). Numer ten jest również widoczny na fakturze proforma  przesłanej  drogą email do Zamawiającego.

Numer rachunku bankowego:

mbank
KOTAR SYSTEM s.c.
96 1140 2004 0000 3402 4961 4747
Tytułem: zamówienie nr …….

W przypadku wyboru opcji - płatności internetowe PayU - Kupujący dokonuje płatności za pośrednictwem serwisu płatności on-line

płatności

 W przypadku wyboru opcji - płatności internetowe Dopay - Kupujący dokonuje płatności za pośrednictwem serwisu płatności on-line
płatności
W przypadku wyboru opcji - płatność przy odbiorze - Kupujący zobowiązany jest wpłacić kurierowi całość kwoty  wskazanej na zamówieniu.

6. Dostawa towaru realizowana jest w dni robocze od poniedziałku do piątku.
7. Firma spedycyjna odbiera towar na zlecenie Sklepu i dostarcza na wskazany adres Zamawiającego w ciągu 48  godzin od daty skompletowania zamówienia.
 Usługa dostawy określa dostarczenie przesyłki pod wskazany w zamówieniu adres na terenie Polski, nie obejmuje  wniesienia towaru do mieszkania, domu czy biura.
8. Przesyłki są ubezpieczone i monitorowane. W przypadku kradzieży lub zniszczenia następuje zwrot wartości      przesyłki.
9. Po dokonaniu wysyłki zakupionego towaru, Sklep w ramach realizacji umowy z Kupującym jest zobowiązany przesłać Kupującemu na adres poczty elektronicznej zaproszenie do wypełnienia ankiety w celu zbadania jego opinii o przeprowadzonej transakcji. Kupujący jest uprawniony, jednak nie zobowiązany do jej wypełnienia.

    Opinie o Plytkarnia.pl na Opineo.pl

REKLAMACJE

1. Sklep internetowy pod adresem http://www.plytkarnia.pl  sprzedaje towary tylko i wyłącznie fabrycznie nowe oraz  objęte gwarancjami Producenta.
2. Klient zobowiązany jest do weryfikacji dostarczonego towaru oraz jego kompletności, a w przypadku  stwierdzonego uszkodzenia lub braków, spisać z kurierem protokół uszkodzenia towaru oraz zapisać ten fakt w liście  przewozowym oraz wykonać dokumentację fotograficzną uszkodzeń. Następnie niezwłocznie należy powiadomić o tym sklep na adres email: sklep@plytkarnia.pl w  nieprzekraczalnym terminie 24 h od momentu dostawy towaru.
3. Po pozytywnym rozpatrzeniu reklamacji towar zostaje wymieniony na fabrycznie nowy lub zostanie ustalony inny dogodny dla klienta sposób rozwiązania reklamacji.
4. Gwarancja producenta nie obejmuje uszkodzeń mechanicznych, stąd konieczne jest sprawdzenie przesyłki podczas   obecności kuriera.

 

REZYGNACJA Z ZAMÓWIENIA ORAZ ODSTĄPIENIE OD UMOWY

1. Konsument może odstąpić od umowy sprzedaży towarów zawartej na odległość bez podania przyczyny [prawo do odstapienia od umowy], składając  stosowne oświadczenie na piśmie, w terminie 14 dni.
2. Powyższe uprawnienie może zostać zrealizowane przez Konsumenta poprzez przesłanie oświadczenia o odstąpieniu  od Umowy sprzedaży [ Formularz odstąpienia od umowy ] na adres e-mail: sklep@plytkarnia.pl 
3. Wskazany w ust. 1 powyżej termin 14-dniowy liczony jest od dnia, w którym nastąpiło wydanie Konsumentowi  towaru.
4. W przypadku odstąpienia od umowy sprzedaży Towarów zawartej na odległość, umowa jest uważana za niezawartą, a Konsument jest zwolniony z wszelkich zobowiązań. To, co Strony świadczyły, ulega zwrotowi w stanie niezmienionym (chyba że zmiana była konieczna w granicach zwykłego zarządu), tj. w okresie liczonym od dnia wydania Konsumentowi Towaru nie może dojść do:

a)  mechanicznego uszkodzenia towaru (w szczególności: obicie, pęknięcie, złamanie, zalanie itp.) lub

b)  wystąpienia braku jakiegokolwiek z tych elementów towaru, które stanowią jego integralną część w znaczeniu technologicznym lub funkcjonalnym, chyba że powyższe nastąpiło w wyniku niezgodności Towaru z umową w rozumieniu ustawy z dnia 27 lipca 2002 r. o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz.U. Nr 141, poz. 1176 z późn. zm.).

5. Zwrot wzajemnych świadczeń powinien nastąpić niezwłocznie, nie później niż w terminie czternastu (14) dni.

6. Zwracany przez Konsumenta Towar powinien zostać opakowany w odpowiedni sposób, zapewniający brak uszkodzeń w trakcie transportu.
Towar powinien być opakowany w oryginalne opakowanie. Towar powinien być zwrócony wraz z kompletnym wyposażeniem i akcesoriami oraz dokumentami wydanymi przy jego sprzedaży na adres:
KOTAR SYSTEM s.c. R.J.Szczygieł, ul. Tuchowska 25a, 33-100 Tarnów

7. Koszt opakowania i odesłania towaru ponosi Kupujący.

8. Prawo odstąpienia od umowy nie przysługuje w przypadkach świadczeń o właściwościach określonych przez Konsumenta w złożonym przez niego zamówieniu lub ściśle związanych z jego osobą (towary na specjalnie zamówienie Konsumenta),

9. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za brak zwrotu wpłaconych kwot lub opóźnienie zwrotu, jeżeli pomimo  skierowania do Klienta na podany przez niego adres mailowy wezwania do przesłania Sprzedawcy numeru rachunku  bankowego Klienta, Klient nie prześle Sprzedawcy takiego numeru rachunku bankowego lub gdy odpowiedź nie  będzie zawierać danych umożliwiających dokonanie zwrotu.  Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za brak  zwrotu wpłaconych kwot lub opóźnienie zwrotu, jeżeli są one wynikiem podania przez Klienta błędnych danych  adresowych, imiennych lub błędnego numeru rachunku bankowego.

10. Prawo odstąpienia od umowy nie przysługuje konsumentowi w wypadkach określonych w art. 10 ust. 3 ustawy z  dnia 2 marca 2002 r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez  produkt niebezpieczny. W szczególności prawo do odstąpienia nie przysługuje w przypadku świadczeń o  właściwościach określonych przez konsumenta w złożonym przez niego zamówieniu lub ściśle związanych z jego  osobą (tj. np realizowanych na indywidualne zamówienie – informacja o takich właściwościach towaru jest  przekazywana konsumentowi w trakcie procedury składania zamówienia).

11. Prawo do odstąpienia od umowy przysługuje konsumentowi jedynie w zakresie całego towaru jednego typu.
Nie  jest możliwy zwrot części towaru jednego typu (np. przy zamówieniu przez konsumenta 15 m2 płytki ceramicznej  nie jest możliwe odstąpienie i zwrot w zakresie 5 m2)

 
OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

1. Informujemy, iż działając zgodnie z Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 o ochronie danych osobowych, dane Państwa, przetwarzane są tylko i wyłącznie w celu realizacji zamówienia. W przypadku zaznaczenia przez Państwa zgody na przetwarzanie danych osobowych w celach reklamowych oraz promocyjnych będziecie Państwo objęci programem informacyjnych dla naszych Klientów o nowych produktach, promocjach i zmianach jakie nasz Sklep wprowadzać będzie w przyszłości z zachowaniem wymogów zabezpieczenia danych określonych w przepisach o ochronie danych osobowych.

2. Po złożeniu zamówienia Państwa dane osobowe będą udostępnione upoważnionym pracownikom w celu prawidłowej realizacji umowy.

3. Mają Państwo możliwość wglądu do danych, ich zmiany oraz wykasowania na żądanie. W takim przypadku właściciel serwisu zaprzestaje ich wykorzystywania a Państwa konto zostaje usunięte.  


POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Zawartość Sklepu internetowego PLYTKARNIA.PL nie stanowi oferty handlowej w rozumieniu przepisów kodeksu cywilnego art..  543. Wszelkie informacje dotyczące produktów są zgodne z danymi katalogowymi producenta.
2. Sklep zastrzega sobie prawo do ewentualnych pomyłek i błędów
3. Sprawy nie uregulowane niniejszym regulaminem rozstrzygane będą zgodnie z powszechnie obowiązującymi  przepisami Kodeksy Cywilnego.
4. Właściciel Sklepu zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu