Regulamin

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO PLYTKARNIA.PL (2021-01-01)

Niniejszy Regulamin określa ogólne warunki, zasady oraz sposób sprzedaży prowadzonej przez firmę KOTAR SYSTEM s.c. z siedzibą w Tarnowie, za pośrednictwem sklepu internetowego www.plytkarnia.pl (zwanego dalej: „Sklepem Internetowym”).

 • §1 Definicje
 1. Dzień roboczy- oznacza dni tygodnia od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy.
 2. Dostawa- oznacza czynność faktyczną polegającą na dostarczeniu Klientowi przez Sprzedawcę, za pośrednictwem Dostawcy, Towaru określonego w zamówieniu.
 3. Dostawca- oznacza firmę kurierską, z którą współpracuje Sprzedawca w zakresie dokonywania Dostawy Towarów.
 4. Hasło- oznacza ciąg znaków literowych, cyfrowych lub innych wybranych przez Klienta podczas Rejestracji w Sklepie Internetowym, wykorzystywanych w celu zabezpieczenia dostępu do Konta Klienta w Sklepie Internetowym.
 5. Klient- oznacza podmiot, na rzecz którego zgodnie z Regulaminem i przepisami prawa mogą być świadczone usługi drogą elektroniczną lub z którym zawarta może być Umowa sprzedaży.
 6. Konsument- oznacza osobę fizyczną dokonującą z przedsiębiorcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.
 7. Konto Klienta- oznacza indywidualny dla każdego Klienta panel, uruchomiony na jego rzecz przez Sprzedawcę, po dokonaniu przez Klienta Rejestracji i zawarciu umowy świadczenia usługi Prowadzenie Konta Klienta.
 8. Login- oznacza indywidualne oznaczenie Klienta, przez niego ustalone, składające się z ciągu znaków literowych, cyfrowych lub innych, wymagane wraz z Hasłem do założenia Konta Klienta w Sklepie Internetowym. Login jest właściwym adresem poczty elektronicznej Klienta.
 9. Przedsiębiorca- oznacza osobę fizyczną, osobę prawną lub jednostkę organizacyjną niebędącą osobą prawną, której ustawa przyznaje zdolność prawną, prowadzącą we własnym imieniu działalność gospodarczą lub zawodową i dokonującą czynności prawnej związanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.
 10. Przedsiębiorca z uprawnieniami Konsumenta- oznacza osobę fizyczną zawierającą Umowę sprzedaży bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści Umowy sprzedaży wynika, że nie posiada ona dla tego Przedsiębiorcy zawodowego charakteru, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez niego działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.
 11. Regulamin- oznacza niniejszy regulamin.
 12. Rejestracja- oznacza czynność faktyczną dokonaną w sposób określony w Regulaminie, wymaganą dla korzystania przez Klienta ze wszystkich funkcjonalności Sklepu Internetowego.
 13. Sprzedawca- oznacza KOTAR SYSTEM s.c. R.J.Szczygieł, z siedzibą w Tarnowie przy ul. Tuchowska 25a, wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG), numer identyfikacji podatkowej NIP 9930523010, REGON 120506070, e-mail: sklep@plytkarnia.pl, będącą właścicielem Sklepu Internetowego PLYTKARNIA.PL.
 14. Strona Internetowa Sklepu- oznacza strony internetowe, pod którymi Sprzedawca prowadzi Sklep Internetowy, działające w domenie www.plytkarnia.pl.
 15. Towar- oznacza produkt przedstawiony przez Sprzedawcę za pośrednictwem Strony Internetowej Sklepu, mogący być przedmiotem Umowy sprzedaży.
 16. Trwały nośnik- oznacza materiał lub narzędzie umożliwiające Klientowi lub Sprzedawcy przechowywanie informacji kierowanych osobiście do niego, w sposób umożliwiający dostęp do informacji w przyszłości przez czas odpowiedni do celów, jakim te informacje służą, i które pozwalają na odtworzenie przechowywanych informacji w niezmienionej postaci.
 17. Umowa sprzedaży- oznacza umowę sprzedaży zawartą na odległość, na zasadach określonych w Regulaminie, między Klientem a Sprzedawcą.
 • §2 Postanowienia ogólne
 1. Wszelkie prawa do Sklepu Internetowego, w tym majątkowe prawa autorskie, prawa własności intelektualnej do jego nazwy, jego domeny internetowej, Strony Internetowej Sklepu, a także do wzorców, formularzy, logotypów zamieszczanych na Stronie Internetowej Sklepu należą do Sprzedawcy. Wszelkie prawa do logotypów i zdjęć prezentowanych na Stronie Internetowej Sklepu w celach prezentacji towarów, należą odpowiednio do Sprzedawcy albo do podmiotów trzecich. Korzystanie z powyższych praw może następować wyłącznie w sposób określony i zgodny z Regulaminem.
 2. Sprzedawca dołoży starań, aby korzystanie ze Sklepu Internetowego było możliwe dla użytkowników Internetu z użyciem popularnych przeglądarek internetowych i systemów operacyjnych.
 3. Sprzedawca stosuje mechanizm plików "cookies", które podczas korzystania przez Klientów ze Strony Internetowej Sklepu, zapisywane są przez serwer Sprzedawcy na dysku twardym urządzenia końcowego Klienta. Stosowanie plików "cookies" ma na celu poprawne działanie Strony Internetowej Sklepu na urządzeniach końcowych Klientów. Mechanizm ten nie niszczy urządzenia końcowego Klienta oraz nie powoduje zmian konfiguracyjnych w urządzeniach końcowych Klientów ani w oprogramowaniu zainstalowanym na tych urządzeniach. Każdy Klient może wyłączyć mechanizm „cookies” w przeglądarce internetowej swojego urządzenia końcowego. Sprzedawca informuje, że wyłączenie „cookies” może jednak spowodować utrudnienia lub uniemożliwić korzystanie ze Strony Internetowej Sklepu.
 4. W celu złożenia zamówienia w Sklepie Internetowym za pośrednictwem Strony Internetowej Sklepu lub za pośrednictwem poczty elektronicznej oraz przez telefon, konieczne jest posiadanie przez Klienta aktywnego konta poczty elektronicznej oraz aktywnego numeru telefonu.
 5. Zabronione jest wykorzystywanie przez Klienta, Strony Internetowej Sklepu w sposób sprzeczny z prawem, dobrymi obyczajami lub naruszający dobra osobiste osób trzecich.
 6. Sprzedawca oświadcza, iż publiczny charakter sieci Internet i korzystanie z usług świadczonych drogą elektroniczną wiązać może się z zagrożeniem pozyskania i modyfikowania danych Klientów przez osoby nieuprawnione, dlatego Klienci powinni stosować właściwe środki techniczne, które zminimalizują wskazane zagrożenia. W szczególności powinni stosować programy antywirusowe i chroniące tożsamość korzystających z sieci Internet.
 7. Zabronione jest wykorzystywanie zasobów i funkcji Sklepu Internetowego w celu prowadzenia przez Klienta działalności, która naruszałaby interes Sprzedawcy, tj. działalności reklamowej innego przedsiębiorcy lub produktu; działalności polegającej na zamieszczaniu treści nie związanych z działalnością Sprzedawcy; działalności polegającej na zamieszczaniu treści nieprawdziwych lub wprowadzających w błąd.
 • §3 Rejestracja
 1. W celu utworzenia Konta Klienta, Klient obowiązany jest dokonać nieodpłatnej Rejestracji w Sklepie Internetowym.
 1. Rejestracja nie jest konieczna do złożenia zamówienia w Sklepie Internetowym.
 2. W celu Rejestracji, Klient wypełnia formularz rejestracyjny udostępniony przez Sprzedawcę na Stronie Internetowej Sklepu i przesłać wypełniony formularz rejestracyjny drogą elektroniczną do Sprzedawcy poprzez wybór odpowiedniej funkcji znajdującej się w formularzu rejestracyjnym.
 3. W trakcie wypełniania formularza rejestracyjnego, Klient ma możliwość zapoznania się z Regulaminem, akceptując jego treść poprzez oznaczenie odpowiedniego pola w formularzu.
 4. W trakcie Rejestracji Klient może dobrowolnie wyrazić zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w celach marketingowych poprzez zaznaczenie odpowiedniego pola formularza rejestracyjnego. W takim przypadku Sprzedawca wyraźnie informuje o celu zbierania danych osobowych Klienta, a także o znanych Sprzedawcy lub przewidywanych odbiorcach tych danych.
 5. Wyrażenie przez Klienta zgody na przetwarzanie jego danych osobowych w celach marketingowych nie warunkuje możliwości zawarcia ze Sprzedawcą umowy o świadczenie drogą elektroniczną usługi Prowadzenie Konta Klienta. Zgoda może być w każdej chwili cofnięta, poprzez złożenie Sprzedawcy stosownego oświadczenia Klienta. Oświadczenie może zostać przesłane na adres Sprzedawcy za pośrednictwem poczty elektronicznej.
 6. Po przesłaniu wypełnionego formularza rejestracyjnego Klient otrzymuje drogą elektroniczną na adres poczty elektronicznej podany w formularzu rejestracyjnym potwierdzenie Rejestracji przez Sprzedawcę. Z tą chwilą zawarta zostaje umowa o świadczenie drogą elektroniczną usługi Prowadzenie Konta Klienta, zaś Klient uzyskuje możliwość dostępu do Konta Klienta i dokonywania zmian podanych podczas Rejestracji danych.
 • §4 Zamówienia
 1. Informacje zawarte na Stronie Internetowej Sklepu nie stanowią oferty Sprzedawcy w rozumieniu Kodeksu Cywilnego, a jedynie zaproszenie Klientów do składania ofert zawarcia Umowy sprzedaży.
 2. Klient może składać zamówienia w Sklepie Internetowym za pośrednictwem Strony Internetowej Sklepu lub poczty elektronicznej przez 7 dni w tygodniu, 24 godziny na dobę.
 3. Klient może składać zamówienia w Sklepie Internetowym za pośrednictwem telefonu w godzinach i dniach wskazanych na Stronie Internetowej Sklepu.
 4. Klient składający zamówienie za pośrednictwem Strony Internetowej Sklepu, kompletuje zamówienie wybierając Towar, którym jest zainteresowany. Dodanie Towaru do zamówienia następuje przez wybór polecenia "DO KOSZYKA" pod danym Towarem prezentowanym na Stronie Internetowej Sklepu. Klient po skompletowaniu całości zamówienia i wskazaniu w „KOSZYKU” sposobu Dostawy oraz formy płatności, składa zamówienie przez wysłanie formularza zamówienia do Sprzedawcy, wybierając na Stronie Internetowej Sklepu przycisk „ZAMAWIAM Z OBOWIĄZKIEM ZAPŁATY”. Każdorazowo przed wysyłką zamówienia do Sprzedawcy, Klient jest informowany o łącznej cenie za wybrany Towar i Dostawę, jak też o wszystkich dodatkowych kosztach jakie jest zobowiązany ponieść w związku z Umową sprzedaży.
 5. Klient składający zamówienie za pośrednictwem telefonu, wykorzystuje do tego numer telefoniczny podany przez Sprzedawcę na Stronie Internetowej Sklepu. Podczas rozmowy telefonicznej Klient wskazuje Sprzedawcy nazwę Towaru spośród Towarów znajdujących się na Stronie Internetowej Sklepu, ilość Towaru jaką chciałby zamówić oraz określa sposób i adres Dostawy oraz formę płatności, a także wskazuje, wedle wyboru, swój adres poczty elektronicznej albo adres korespondencyjny w celu potwierdzenia przez Sprzedawcę treści proponowanej umowy oraz potwierdzenia zamówienia – w razie gdyby doszło do zawarcia Umowy sprzedaży pomiędzy Klientem, a Sprzedawcą. Każdorazowo podczas rozmowy telefonicznej, Sprzedawca informuje Klienta o cenie łącznej wybranych Towarów oraz łącznym koszcie wybranego sposobu Dostawy, a także o wszystkich dodatkowych kosztach jakie Klient zobowiązany byłby ponieść, gdyby doszło do zawarcia Umowy sprzedaży.
 6. Po zawarciu Umowy sprzedaży za pośrednictwem telefonu, Sprzedawca prześle na Trwałym nośniku, na podany przez Klienta adres poczty elektronicznej lub korespondencyjny informację zawierającą potwierdzenie warunków Umowy sprzedaży. Potwierdzenie zawiera w szczególności: określenie Towaru będącego przedmiotem Umowy sprzedaży, jego cenę, koszt Dostawy i informację o wszelkich innych kosztach jakie Klient zobowiązany jest ponieść w związku z Umową sprzedaży.
 7. Klient składający zamówienie za pośrednictwem poczty elektronicznej, przesyła je na adres e-mail podany przez Sprzedawcę na Stronie Internetowej Sklepu. Klient w wiadomości przesyłanej do Sprzedawcy, podaje w szczególności: nazwę Towaru, kolor oraz jego ilość, spośród Towarów prezentowanych na Stronie Internetowej Sklepu oraz swoje dane teleadresowe.
 8. Po otrzymaniu od Klienta drogą elektroniczną wiadomości o której mowa w §4 ust. 7, Sprzedawca przesyła Klientowi zwrotną wiadomość za pośrednictwem poczty elektronicznej, podając swoje dane rejestrowe, cenę wybranych Towarów oraz możliwe formy płatności oraz sposób Dostawy wraz z jego kosztem, jak też informacje o wszystkich dodatkowych płatnościach jakie Klient miałby ponieść z tytułu Umowy sprzedaży. Wiadomość zawiera także informację dla Klienta, że zawarcie przez niego Umowy sprzedaży za pośrednictwem poczty elektronicznej pociąga za sobą obowiązek zapłaty za zamówiony Towar. Na podstawie podanych przez Sprzedawcę informacji, Klient może złożyć zamówienie, przesyłając wiadomość elektroniczną do Sprzedawcy wskazując wybraną formę płatności oraz sposób Dostawy.
 9. Złożenie zamówienia stanowi złożenie Sprzedawcy przez Klienta oferty zawarcia Umowy sprzedaży Towarów będących przedmiotem zamówienia.
 10. Po złożeniu zamówienia, Sprzedawca przesyła na podany przez Klienta adres poczty elektronicznej potwierdzenie jego złożenia.
 11. Następnie, po potwierdzeniu złożenia zamówienia, Sprzedawca przesyła na podany przez Klienta adres poczty elektronicznej informację o przyjęciu zamówienia do realizacji. Informacja o przyjęciu zamówienia do realizacji jest oświadczeniem Sprzedawcy o przyjęciu oferty, o której mowa w §4 ust. 9 powyżej i z chwilą jego otrzymania przez Klienta zostaje zawarta Umowa sprzedaży.
 12. Po zawarciu Umowy sprzedaży, Sprzedawca potwierdza Klientowi jej warunki, przesyłając je na Trwałym nośniku, na adres poczty elektronicznej Klienta lub pisemnie na wskazany przez Klienta podczas Rejestracji lub składania zamówienia adres.
 • §5 Płatności
 1. Ceny na Stronie Internetowej Sklepu zamieszczone przy danym Towarze stanowią ceny brutto i nie zawierają informacji odnośnie kosztów Dostawy i wszelkich innych kosztów, które Klient będzie zobowiązany ponieść w związku z Umową sprzedaży, o których Klient będzie poinformowany przy wyborze sposobu Dostawy i składaniu zamówienia.
 2. Klient może wybrać następujące formy płatności za zamówione Towary:
 • przelew na rachunek bankowy Sprzedawcy (realizacja zamówienia rozpoczęta zostanie po przesłaniu Klientowi przez Sprzedawcę potwierdzenia przyjęcia zamówienia oraz po wpłynięciu środków na rachunek bankowy Sprzedawcy)
 • karta płatnicza lub przelew bankowy poprzez zewnętrzny system płatności Paynow, obsługiwany przez mBank S.A. (realizacja zamówienia rozpoczęta zostanie po przesłaniu Klientowi przez Sprzedawcę potwierdzenia przyjęcia zamówienia oraz po otrzymaniu z systemu Paynow informacji o pozytywnym zakończeniu przeprowadzonej płatności);
 • karta płatnicza lub przelew bankowy poprzez zewnętrzny system płatności PayU, obsługiwany przez firmę PayU S.A. z siedzibą w Poznaniu (realizacja zamówienia rozpoczęta zostanie po przesłaniu Klientowi przez Sprzedawcę potwierdzenia przyjęcia zamówienia oraz po otrzymaniu z systemu PayU informacji o pozytywnym zakończeniu przeprowadzonej płatności);
 • gotówką za pobraniem, płatność Dostawcy przy dokonywaniu Dostawy (realizacja zamówienia zostanie rozpoczęta po przesłaniu Klientowi przez Sprzedawcę potwierdzenia przyjęcia zamówienia).
 • Klient jest jest zobowiązany dokonać płatności za zamówienie w wysokości wynikającej z zawartej Umowy sprzedaży w terminie 5 dni, licząc od daty złożenia zamówienia. W tym czasie zamówione przez Klienta produkty nie podlegają rezerwacji.
 • W przypadku niewywiązania się przez Klienta z płatności w terminie, o którym mowa w §5 ust. 3 Regulaminu, Sprzedawca odstąpi od Umowy sprzedaży i prześle Klientowi na Trwałym nośniku oświadczenie o odstąpieniu od umowy (Anulowanie zamówienia)
 • §6 Dostawa
 1. Sprzedawca realizuje Dostawę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
 2. Sprzedawca jest zobowiązany dostarczyć Towar będący przedmiotem Umowy sprzedaży bez wad.
 3. Sprzedawca zamieszcza na Stronie Internetowej Sklepu informację o liczbie Dni roboczych potrzebnych do Dostawy i realizacji zamówienia.
 4. Termin Dostawy i realizacji zamówienia wskazany na Stronie Internetowej Sklepu liczony jest w Dniach roboczych zgodnie z §5 ust. 2 Regulaminu.
 5. Termin Dostawy i realizacji zamówienia wskazany na Stronie Internetowej Sklepu liczony jest w Dniach roboczych od dnia zawarcia Umowy sprzedaży w wypadku wyboru przez Klienta opcji płatności „za pobraniem”.
 6. Zamówione Towary są dostarczane do Klienta za pośrednictwem Dostawcy na adres wskazany w formularzu zamówienia.
 7. W dniu wysłania Towaru do Klienta przekazywana jest na adres poczty elektronicznej Klienta informacja potwierdzająca nadanie przesyłki przez Sprzedawcę.
 8. Klient obowiązany jest przyjąć i zbadać doręczoną przesyłkę w czasie i w sposób przyjęty przy przesyłkach danego rodzaju [Procedura odbioru dostawy]. W razie stwierdzenia ubytku lub uszkodzenia przesyłki Klient ma prawo żądać od pracownika Dostawcy spisania właściwego protokołu uszkodzeń lub braków.
 9. Sprzedawca przesyła przy pomocy poczty elektronicznej, na adres elektroniczny podany przez Klienta podczas składania zamówienia, fakturę VAT obejmującą dostarczane towary. Faktura VAT dostarczana jest przy pomocy poczty elektronicznej w formie pliku elektronicznego w formacie PDF. W celu otwarcia pliku Klient powinien posiadać bezpłatne oprogramowanie kompatybilne z formatem PDF. Program Adobe Acrobat Reader, można pobrać bezpłatnie pod adresem http://www.adobe.com
 10. W przypadku nieobecności Klienta pod wskazanym przez niego adresem, podanym przy składaniu zamówienia jako adres Dostawy, pracownik Dostawcy pozostawi awizo lub podejmie próbę kontaktu telefonicznego celem ustalenia terminu, w którym Klient będzie obecny. W przypadku zwrotnego odesłania zamówionego Towaru do Sklepu Internetowego przez Dostawcę, Sprzedawca skontaktuje się niezwłocznie z Klientem drogą elektroniczną lub telefonicznie, ustalając ponownie z Klientem termin i koszt ponownej Dostawy lub przechowania towaru w siedzibie Dostawcy.
 11. W ramach realizacji umowy z Klientem, Sprzedawca może przesłać na adres poczty elektronicznej Klienta zaproszenie do wypełnienia ankiety po-sprzedażowej, w tym celu wykorzystuje narzędzia udostępnione przez Opineo.pl. Ankieta służy zbadaniu opinii o przeprowadzonej transakcji. Klient może dobrowolnie wypełnić ankietę.
 • §7 Rękojmia
 1. Sprzedawca zapewnia Dostawę Towaru pozbawionego wad fizycznych i prawnych. Sprzedawca jest odpowiedzialny względem Klienta, jeżeli Towar ma wadę fizyczną lub prawną (rękojmia).
 2. Jeżeli Towar ma wadę, Klient może:

  a) złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od Umowy sprzedaży, chyba że Sprzedawca niezwłocznie i bez nadmiernych niedogodności dla Klienta wymieni Towar wadliwy na wolny od wad albo wadę usunie.

Ograniczenie to nie ma zastosowania, jeżeli Towar był już wymieniony lub naprawiany przez Sprzedawcę albo Sprzedawca nie uczynił zadość obowiązkowi wymiany Towaru na wolny od wad lub usunięcia wad. Klient może zamiast zaproponowanego przez Sprzedawcę usunięcia wady żądać wymiany Towaru na wolny od wad albo zamiast wymiany Towaru żądać usunięcia wady, chyba że doprowadzenie rzeczy do zgodności z umową w sposób wybrany przez Klienta jest niemożliwe albo wymagałoby nadmiernych kosztów w porównaniu ze sposobem proponowanym przez Sprzedawcę. Przy ocenie nadmierności kosztów uwzględnia się wartość Towaru wolnego od wad, rodzaj i znaczenie stwierdzonej wady, a także bierze się pod uwagę niedogodności, na jakie narażałby Klienta inny sposób zaspokojenia.

 1. b) żądać wymiany Towaru wadliwego na wolny od wad albo usunięcia wady. Sprzedawca jest obowiązany wymienić Towar wadliwy na wolny od wad lub usunąć wadę w rozsądnym czasie bez nadmiernych niedogodności dla Klienta. Sprzedawca może odmówić zadośćuczynienia żądaniu Klienta, jeżeli doprowadzenie do zgodności z Umową sprzedaży Towaru wadliwego w sposób wybrany przez Klienta jest niemożliwe lub w porównaniu z drugim możliwym sposobem doprowadzenia do zgodności z Umową sprzedaży wymagałoby nadmiernych kosztów. Koszty naprawy lub wymiany ponosi Sprzedawca.
 2. Klient, który wykonuje uprawnienia z tytułu rękojmi, jest obowiązany dostarczyć rzecz wadliwą na adres Sprzedawcy. W wypadku Klienta będącego Konsumentem oraz Przedsiębiorcy z uprawnieniami Konsumenta, koszt dostarczenia pokrywa Sprzedawca.
 1. Sprzedawca odpowiada z tytułu rękojmi, jeżeli wada fizyczna zostanie stwierdzona przed upływem dwóch lat od wydania Towaru Klientowi. Roszczenie o usunięcie wady lub wymianę Towaru na wolny od wad przedawnia się z upływem roku, lecz termin ten nie może zakończyć się przed upływem terminu określonego w zdaniu pierwszym. W tym terminie Klient może odstąpić od Umowy sprzedaży lub złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny z powodu wady Towaru. Jeżeli Klient żądał wymiany Towaru na wolny od wad lub usunięcia wady, termin do odstąpienia od Umowy sprzedaży lub złożenia oświadczenia o obniżeniu ceny rozpoczyna się z chwilą bezskutecznego upływu terminu do wymiany Towaru lub usunięcia wady.
 2. W przypadku Klienta będącego Przedsiębiorcą, Sprzedawca odpowiada z tytułu rękojmi przed upływem 1 roku od dnia Dostawy.
 3. Klient będący Przedsiębiorcą traci uprawnienia z tytułu rękojmi, jeżeli nie zbadał Towaru w czasie i w sposób przyjęty przy Towarach tego rodzaju i nie zawiadomił niezwłocznie Sprzedawcy o dostrzeżonej wadzie.
 4. Wszelkie reklamacje związane z Towarem lub realizacją Umowy sprzedaży, Klient może kierować w formie pisemnej na adres Sprzedawcy.
 5. Sprzedawca w ciągu 14 dni od dnia żądania zawierającego reklamację, ustosunkuje się do reklamacji Towaru lub reklamacji związanej z realizacją Umowy sprzedaży zgłoszonej przez Klienta.

 

Reklamowany Towar należy dostarczyć lub przesłać na adres KOTAR SYSTEM s.c. ul. Tuchowska 25 A 33-100 Tarnów.

 1. Klient może skorzystać z udostępnionego przez Sprzedawcę Formularza reklamacji: 
 2. Sprzedawca nie korzysta z pozasądowego rozwiązywania sporów, o których mowa w ustawie z dnia 23 września 2016 r., o pozasądowym rozwiązywaniu sporów konsumenckich.
 • §8 Gwarancja
 1. Towary sprzedawane przez Sprzedawcę mogą być objęte gwarancją udzieloną przez producenta Towaru bądź dystrybutora.
 2. W wypadku Towarów objętych gwarancją, informacja dotycząca istnienia i treści gwarancji jest każdorazowo prezentowana na Stronie Internetowej Sklepu.
 • 9 Odstąpienie od Umowy sprzedaży
 1. Klient będący Konsumentem oraz Przedsiębiorca z uprawnieniami Konsumenta, który zawarł Umowę sprzedaży, może w terminie 14 dni odstąpić od niej bez podawania przyczyny.
 2. Bieg terminu na odstąpienie od Umowy sprzedaży rozpoczyna się od chwili objęcia Towaru w posiadanie przez Konsumenta, Przedsiębiorcę z uprawnieniami Konsumenta lub wskazaną przez nich osobę trzecią inną niż przewoźnik.
 3. Konsument oraz Przedsiębiorca z uprawnieniami Konsumenta może odstąpić od Umowy sprzedaży składając Sprzedawcy oświadczenie o odstąpieniu. Oświadczenie to może zostać złożone przykładowo pisemnie na adres Sprzedawcy: KOTAR SYSTEM s.c. ul. Tuchowska 25 A 33-100 Tarnów, lub też za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres Sprzedawcy: sklep@plytkarnia.pl.
  Oświadczenie można złożyć na formularzu, którego wzór został zamieszczony przez Sprzedawcę na Stronie Internetowej Sklepu pod adresem FORMULARZ. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem.
 4. W przypadku odstąpienia od Umowy sprzedaży, jest ona uważana za niezawartą.
 5. Jeśli Konsument lub Przedsiębiorca z uprawnieniami Konsumenta złożył oświadczenie o odstąpieniu od Umowy sprzedaży zanim Sprzedawca przyjął jego ofertę, oferta przestaje wiązać.
 6. Sprzedawca ma obowiązek niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Konsumenta lub Przedsiębiorcy z uprawnieniami Konsumenta o odstąpieniu od Umowy sprzedaży, zwrócić mu wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszt Dostawy Towaru do Konsumenta lub Przedsiębiorcy z uprawnieniami Konsumenta. Sprzedawca może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od Konsumenta lub Przedsiębiorcy z uprawnieniami Konsumenta do chwili otrzymania z powrotem Towaru lub dostarczenia przez Konsumenta lub Przedsiębiorcy z uprawnieniami Konsumenta dowodu odesłania Towaru, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.
 7. Jeżeli Konsument lub Przedsiębiorca z uprawnieniami Konsumenta korzystający z prawa do odstąpienia wybrał sposób dostarczenia Towaru inny niż najtańszy zwykły sposób Dostawy oferowany przez Sprzedawcę, Sprzedawca nie jest zobowiązany do zwrotu Konsumentowi lub Przedsiębiorcy z uprawnieniami Konsumenta poniesionych przez niego dodatkowych kosztów.
 8. Konsument lub Przedsiębiorca z uprawnieniami Konsumenta ma obowiązek zwrócić Towar Sprzedawcy niezwłocznie, jednak nie później niż w terminie 14 dni od dnia, w którym odstąpił od Umowy sprzedaży. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie Towaru na adres Sprzedawcy przed upływem tego terminu.

Zwracany Towar należy dostarczyć lub przesłać na adres KOTAR SYSTEM s.c. ul. Tuchowska 25 A 33-100 Tarnów.

 1. W wypadku odstąpienia Klient będący Konsumentem lub Przedsiębiorca z uprawnieniami Konsumenta ponosi tylko bezpośrednie koszty zwrotu.
 2. Jeśli ze względu na swój charakter Towar nie może zostać w zwykłym trybie odesłany pocztą, Sprzedawca informuje Konsumenta oraz Przedsiębiorcę z uprawnieniami Konsumenta o kosztach zwrotu rzeczy na Stronie Internetowej Sklepu.
 3. Konsument oraz Przedsiębiorca z uprawnieniami Konsumenta ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości Towaru będące wynikiem korzystania z niego w sposób wykraczający poza sposób konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Towaru.
 4. Sprzedawca dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Konsument lub Przedsiębiorca z uprawnieniami Konsumenta chyba, że Konsument lub Przedsiębiorca z uprawnieniami Konsumenta wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.
 • §10 Ochrona danych osobowych
 1. Zasady ochrony Danych Osobowych zamieszczone są w Polityce prywatności.
 • §11 Postanowienia końcowe
 1. Sprzedawca ponosi odpowiedzialność z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy, lecz w przypadku umów zawieranych z Klientami będącymi Przedsiębiorcami Sprzedawca ponosi odpowiedzialność tylko w przypadku umyślnego wyrządzenia szkody i w granicach rzeczywiście poniesionych strat przez Klienta będącego Przedsiębiorcą.
 2. Treść niniejszego Regulaminu może zostać utrwalona poprzez wydrukowanie, zapisanie na nośniku lub pobranie w każdej chwili ze Strony Internetowej Sklepu.
 3. W przypadku powstania sporu na gruncie zawartej Umowy sprzedaży, strony będą dążyły do rozwiązania sprawy polubownie. Prawem właściwym dla rozstrzygania wszelkich sporów powstałych na gruncie niniejszego Regulaminu jest prawo polskie.
 4. Sprzedawca informuje Klienta będącego Konsumentem o możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. Zasady dostępu do tych procedur dostępne są w siedzibach lub na stronach internetowych podmiotów uprawnionych do pozasądowego rozpatrywania sporów. Mogą nimi być w szczególności rzecznicy praw konsumenta lub Wojewódzkie Inspektoraty Inspekcji Handlowej, których lista jest dostępna na stronie internetowej Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów.
  Sprzedawca informuje, że pod adresem http://ec.europa.eu/consumers/odr/dostępna jest platforma internetowego systemu rozstrzygania sporów pomiędzy konsumentami i przedsiębiorcami na szczeblu unijnym (ODR).
 5. Sprzedawca zastrzega sobie prawo zmiany niniejszego Regulaminu. Wszystkie zamówienia przyjęte przez Sprzedawcę do realizacji przed dniem wejścia w życie nowego Regulaminu są realizowane na podstawie Regulaminu, który obowiązywał w dniu składania zamówienia przez Klienta.
 6. Regulamin wchodzi w życie z dniem 01.01.2021 r. i zastępuje regulamin z dnia 15.09.2017

 

 

Regulamin sprzedaży za pośrednictwem sklepu internetowego ( aktualizacja 15.09.2017 )
PLYTKARNIA.PL

POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Właścicielem sklepu internetowego PLYTKARNIA.PL jest firma KOTAR SYSTEM s.c. R.J.Szczygieł, z siedziba    w Tarnowie przy ul. Tuchowska 25a, NIP 9930523010, REGON 120506070.
 Sklep internetowy PLYTKARNIA.PL jest platformą internetowa za pośrednictwem której Klient może złożyć  zamówienie
3. Sklep czynny jest siedem dni w tygodniu 24 godziny na dobę za pośrednictwem strony https://www.plytkarnia.pl
4. Klient składając zamówienie akceptuje postanowienia niniejszego regulaminu.

ZŁOŻENIE ZAMÓWIENIA

1. Sklep PLYTKARNIA.PL prowadzi sprzedaż towarów za pośrednictwem sieci Internet
2. Zamówienia składane są przez klientów za pośrednictwem strony http://www.plytkarnia.pl , a obsługa sklepu  potwierdza dokonanie zamówienia na podany przez klienta adres e-mail nie później niż następnego dnia roboczego  po złożeniu zamówienia.
3. Podstawą do realizacji zamówienia jest prawidłowo wypełniony formularz, z danymi adresowymi oraz a adresem  e-mail.
4. Realizacja zamówienia rozpoczyna się w następnym dniu roboczym po otrzymaniu płatności na konto.
5. Klient składający zamówienie musi mieć ukończone 18 lat oraz posiadać pełną zdolność do czynności prawnych. W  przypadku osób niepełnoletnich konieczna jest zgoda rodzica lub prawnego opiekuna.  
6. Obsługa sklepu w celu potwierdzenia zamówienia będzie kontaktować się z klientem zgodnie z danymi  przekazanymi w formularzu zamówienia. W przypadku nieprawidłowości podanych danych sklep zastrzega sobie  prawo do odmowy realizacji zamówienia.
7. Każde zamówienie jest fakturowane, a data wystawienia faktury jest zbieżna ze skompletowaniem towaru oraz  gotowością do wysyłki.
8. Do czasu realizacji zamówienia Klient może wprowadzać zmiany w zamówieniu oraz się z niego wycofać. W  przypadku gdy Klient rezygnuje z poprzednio złożonego zamówienia informację prosimy kierować na adres email:  sklep@plytkarnia.pl
9. Zamówienie złożone przez Kupującego realizowane jest po cenach z zamówienia - Koszyk. Wyjątek stanowią błędy  serwerów oraz pomyłki edytorskie.
10. Wszystkie ceny podane na stronie internetowej http://www.plytkarnia.pl są cenami brutto tzn. zawierają  podatek VAT zgodnie z obowiązującą stawką podatku od towarów i usług, wyrażone w PLN Polski Złoty, a  skompletowane zamówienie gotowe do wysłania do Klienta jest fakturowane fakturą VAT.
11. Sklep ma prawo do zmian cen, wprowadzania nowych produktów, usuwania kolekcji, wprowadzania promocji  wybranych produktów jak i odwoływania akcji promocyjnych. Ewentualne zmiany cen nie mają wpływu na uprzednio  złożone zamówienie przez Klienta przed datą wejścia zmiany.
12. Zgodnie z zasadami podanymi w zakładce [koszty i sposoby dostawy] koszt przesyłki kurierskiej pokrywa  Sklep lub Kupujący.
13. Koszty przesyłki - jeśli występują - doliczane są do wartości zamówienia i stanowią łączną kwotę do zapłaty
14. Podane ceny produktów na stronie internetowego Sklepu nie zawierają kosztów transportu.
15. W przypadku braku dostępności produktu na który klient złożył zamówienie, Sklep zobowiązany jest  poinformować Klienta o tym fakcie niezwłocznie, zastrzegając sobie prawo do braku dostępności produktu bez dalszych wyjaśnień.

REALIZACJA ZAMÓWIENIA

1. Po złożeniu zamówienia przez Kupującego, obsługa sklepu sprawdza możliwości dostarczenia zamówionego towaru  oraz kompletność danych zamawiającego. W przypadku braku możliwości realizacji zamówienia zgodnie z informacją podaną w karcie produktu - obsługa  sklepu uzgadnia z Zamawiającym możliwe warunki realizacji zamówienia
2. Na wskazany w zamówieniu adres e-mail Sklep wysyła POTWIERDZENIE ZAMÓWIENIA wraz z fakturą proforma do  weryfikacji przez Klienta oraz w celu dokonania płatności za zamówienie.
2. Jako datę rozpoczęcia realizacji zamówienia przyjmuje się dzień roboczy po wpłynięciu zapłaty na konto Sklepu.
3. Zamawiający otrzymuje towar na adres podany w formularzu zamówienia.
4. Jeśli towary z zamówienia mają inne terminy dostępności, zamówienie realizowane jest po skompletowaniu całości  zamówienia, jednak nie później niż termin określony w pkt. 5
5. Realizacja zamówienia odbywa się niezwłocznie jednak w terminie nieprzekraczającym 30 dni od daty  zaksięgowania środków (płatność) za towar na koncie Sklepu.
6. Kupujący realizuje płatność w następujący sposób:


a. Złożenie zamówienia
b. Otrzymanie potwierdzenia i faktury proforma na adres email Zamawiającego.
c. Dokonanie płatności za całość zamówienia na konto podane poniżej. Zamawiający przelewa całość kwoty za  towar  wraz z kosztami transportu (jeśli występują) a Sklep wysyła towar po wpłynięciu zapłaty na rachunek  bankowy.
 W tytule płatności Zamawiający podaje numer zamówienia (generowany automatycznie przez system zamówień  podczas kompletowania towarów do Koszyka). Numer ten jest również widoczny na fakturze proforma  przesłanej  drogą email do Zamawiającego.

Numer rachunku bankowego:

mbank
KOTAR SYSTEM s.c.
96 1140 2004 0000 3402 4961 4747
Tytułem: zamówienie nr …….

W przypadku wyboru opcji - płatności internetowe PayU - Kupujący dokonuje płatności za pośrednictwem serwisu płatności on-line

płatności

 W przypadku wyboru opcji - płatności internetowe Dopay - Kupujący dokonuje płatności za pośrednictwem serwisu płatności on-line
płatności
W przypadku wyboru opcji - płatność przy odbiorze - Kupujący zobowiązany jest wpłacić kurierowi całość kwoty  wskazanej na zamówieniu.

6. Dostawa towaru realizowana jest w dni robocze od poniedziałku do piątku.
7. Firma spedycyjna odbiera towar na zlecenie Sklepu i dostarcza na wskazany adres Zamawiającego w ciągu 48  godzin od daty skompletowania zamówienia.
 Usługa dostawy określa dostarczenie przesyłki pod wskazany w zamówieniu adres na terenie Polski, nie obejmuje  wniesienia towaru do mieszkania, domu czy biura.
8. Przesyłki są ubezpieczone i monitorowane. W przypadku kradzieży lub zniszczenia następuje zwrot wartości      przesyłki.
9. Po dokonaniu wysyłki zakupionego towaru, Sklep w ramach realizacji umowy z Kupującym jest zobowiązany przesłać Kupującemu na adres poczty elektronicznej zaproszenie do wypełnienia ankiety w celu zbadania jego opinii o przeprowadzonej transakcji. Kupujący jest uprawniony, jednak nie zobowiązany do jej wypełnienia.

    Opinie o Plytkarnia.pl na Opineo.pl

REKLAMACJE

1. Sklep internetowy pod adresem http://www.plytkarnia.pl  sprzedaje towary tylko i wyłącznie fabrycznie nowe oraz  objęte gwarancjami Producenta.
2. Klient zobowiązany jest do weryfikacji dostarczonego towaru oraz jego kompletności, a w przypadku  stwierdzonego uszkodzenia lub braków, spisać z kurierem protokół uszkodzenia towaru oraz zapisać ten fakt w liście  przewozowym oraz wykonać dokumentację fotograficzną uszkodzeń. Następnie niezwłocznie należy powiadomić o tym sklep na adres email: sklep@plytkarnia.pl w  nieprzekraczalnym terminie 24 h od momentu dostawy towaru.
3. Po pozytywnym rozpatrzeniu reklamacji towar zostaje wymieniony na fabrycznie nowy lub zostanie ustalony inny dogodny dla klienta sposób rozwiązania reklamacji.
4. Gwarancja producenta nie obejmuje uszkodzeń mechanicznych, stąd konieczne jest sprawdzenie przesyłki podczas   obecności kuriera.

 

REZYGNACJA Z ZAMÓWIENIA ORAZ ODSTĄPIENIE OD UMOWY

1. Konsument może odstąpić od umowy sprzedaży towarów zawartej na odległość bez podania przyczyny [prawo do odstapienia od umowy], składając  stosowne oświadczenie na piśmie, w terminie 14 dni.
2. Powyższe uprawnienie może zostać zrealizowane przez Konsumenta poprzez przesłanie oświadczenia o odstąpieniu  od Umowy sprzedaży [ Formularz odstąpienia od umowy ] na adres e-mail: sklep@plytkarnia.pl 
3. Wskazany w ust. 1 powyżej termin 14-dniowy liczony jest od dnia, w którym nastąpiło wydanie Konsumentowi  towaru.
4. W przypadku odstąpienia od umowy sprzedaży Towarów zawartej na odległość, umowa jest uważana za niezawartą, a Konsument jest zwolniony z wszelkich zobowiązań. To, co Strony świadczyły, ulega zwrotowi w stanie niezmienionym (chyba że zmiana była konieczna w granicach zwykłego zarządu), tj. w okresie liczonym od dnia wydania Konsumentowi Towaru nie może dojść do:

a)  mechanicznego uszkodzenia towaru (w szczególności: obicie, pęknięcie, złamanie, zalanie itp.) lub

b)  wystąpienia braku jakiegokolwiek z tych elementów towaru, które stanowią jego integralną część w znaczeniu technologicznym lub funkcjonalnym, chyba że powyższe nastąpiło w wyniku niezgodności Towaru z umową w rozumieniu ustawy z dnia 27 lipca 2002 r. o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz.U. Nr 141, poz. 1176 z późn. zm.).

5. Zwrot wzajemnych świadczeń powinien nastąpić niezwłocznie, nie później niż w terminie czternastu (14) dni.

6. Zwracany przez Konsumenta Towar powinien zostać opakowany w odpowiedni sposób, zapewniający brak uszkodzeń w trakcie transportu.
Towar powinien być opakowany w oryginalne opakowanie. Towar powinien być zwrócony wraz z kompletnym wyposażeniem i akcesoriami oraz dokumentami wydanymi przy jego sprzedaży na adres:
KOTAR SYSTEM s.c. R.J.Szczygieł, ul. Tuchowska 25a, 33-100 Tarnów

7. Koszt opakowania i odesłania towaru ponosi Kupujący.

8. Prawo odstąpienia od umowy nie przysługuje w przypadkach świadczeń o właściwościach określonych przez Konsumenta w złożonym przez niego zamówieniu lub ściśle związanych z jego osobą (towary na specjalnie zamówienie Konsumenta),

9. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za brak zwrotu wpłaconych kwot lub opóźnienie zwrotu, jeżeli pomimo  skierowania do Klienta na podany przez niego adres mailowy wezwania do przesłania Sprzedawcy numeru rachunku  bankowego Klienta, Klient nie prześle Sprzedawcy takiego numeru rachunku bankowego lub gdy odpowiedź nie  będzie zawierać danych umożliwiających dokonanie zwrotu.  Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za brak  zwrotu wpłaconych kwot lub opóźnienie zwrotu, jeżeli są one wynikiem podania przez Klienta błędnych danych  adresowych, imiennych lub błędnego numeru rachunku bankowego.

10. Prawo odstąpienia od umowy nie przysługuje konsumentowi w wypadkach określonych w art. 10 ust. 3 ustawy z  dnia 2 marca 2002 r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez  produkt niebezpieczny. W szczególności prawo do odstąpienia nie przysługuje w przypadku świadczeń o  właściwościach określonych przez konsumenta w złożonym przez niego zamówieniu lub ściśle związanych z jego  osobą (tj. np realizowanych na indywidualne zamówienie – informacja o takich właściwościach towaru jest  przekazywana konsumentowi w trakcie procedury składania zamówienia).

11. Prawo do odstąpienia od umowy przysługuje konsumentowi jedynie w zakresie całego towaru jednego typu.
Nie  jest możliwy zwrot części towaru jednego typu (np. przy zamówieniu przez konsumenta 15 m2 płytki ceramicznej  nie jest możliwe odstąpienie i zwrot w zakresie 5 m2)

 
OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

1. Informujemy, iż działając zgodnie z Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 o ochronie danych osobowych, dane Państwa, przetwarzane są tylko i wyłącznie w celu realizacji zamówienia. W przypadku zaznaczenia przez Państwa zgody na przetwarzanie danych osobowych w celach reklamowych oraz promocyjnych będziecie Państwo objęci programem informacyjnych dla naszych Klientów o nowych produktach, promocjach i zmianach jakie nasz Sklep wprowadzać będzie w przyszłości z zachowaniem wymogów zabezpieczenia danych określonych w przepisach o ochronie danych osobowych.

2. Po złożeniu zamówienia Państwa dane osobowe będą udostępnione upoważnionym pracownikom w celu prawidłowej realizacji umowy.

3. Mają Państwo możliwość wglądu do danych, ich zmiany oraz wykasowania na żądanie. W takim przypadku właściciel serwisu zaprzestaje ich wykorzystywania a Państwa konto zostaje usunięte.  


POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Zawartość Sklepu internetowego PLYTKARNIA.PL nie stanowi oferty handlowej w rozumieniu przepisów kodeksu cywilnego art..  543. Wszelkie informacje dotyczące produktów są zgodne z danymi katalogowymi producenta.
2. Sklep zastrzega sobie prawo do ewentualnych pomyłek i błędów
3. Sprawy nie uregulowane niniejszym regulaminem rozstrzygane będą zgodnie z powszechnie obowiązującymi  przepisami Kodeksy Cywilnego.
4. Właściciel Sklepu zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu