Prawo do odstąpienia od umowy

  1. Klient będący Konsumentem (*), który zawarł umowę sprzedaży na odległość lub umowę poza lokalem przedsiębiorstwa, ma prawo odstąpić od niej bez podawania przyczyny w terminie 14 dni.
  2. Bieg terminu na odstąpienie od umowy sprzedaży rozpoczyna się od chwili objęcia towaru w posiadanie przez Klienta.
   

Klient będący konsumentem może odstąpić od umowy sprzedaży składając sprzedawcy oświadczenie o odstąpieniu od umowy. Oświadczenie można złożyć na formularzu, którego wzór został zamieszczony przez sprzedawcę na stronie internetowej sklepu PLYTKARNIA.PL pod adresem:

Formularz odstąpienia od umowy

Do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem.

  3. W przypadku odstąpienia od umowy sprzedaży, jest ona uważana za niezawartą.
  4. Jeśli Klient złożył oświadczenie o odstąpieniu od umowy sprzedaży zanim sprzedawca przyjął jego ofertę, oferta przestaje wiązać.
  5. Sprzedawca ma obowiązek niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Klienta o odstąpieniu od umowy sprzedaży, zwrócić mu wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszt Dostawy towaru do Klienta. Sprzedawca może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od Klienta do chwili otrzymania z powrotem towaru lub dostarczenia przez Klienta dowodu odesłania towaru, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.
  6. Jeżeli Klient korzystający z prawa do odstąpienia wybrał sposób dostarczenia towaru inny niż najtańszy zwykły sposób dostawy oferowany przez sprzedawcę, sprzedawca nie jest zobowiązany do zwrotu Klientowi poniesionych przez niego dodatkowych kosztów.
  7. Klient ma obowiązek zwrócić towar sprzedawcy niezwłocznie, jednak nie później niż w terminie 14 dni od dnia, w którym odstąpił od umowy sprzedaży. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie towaru na adres sprzedawcy przed upływem tego terminu.
  8. W przypadku odstąpienia Klient ponosi tylko bezpośrednie koszty zwrotu towaru.
  9. Jeśli ze względu na swój charakter towar nie może zostać w zwykłym trybie odesłany pocztą, Sprzedawca informuje Klienta o kosztach zwrotu rzeczy na stronie Internetowej Sklepu.
  10. Klient ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości towaru będące wynikiem korzystania z niego w sposób wykraczający poza sposób konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania towaru.
  11. Sprzedawca dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Klient, chyba, że Klient wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi dodatkowymi kosztami.

 

(*) KODEKS CYWILNY
Art. 22 [1]. Za konsumenta uważa się osobę fizyczną dokonującą z przedsiębiorcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.

 

ZWROT ZAMÓWIENIA (wysyłka do sprzedającego) Z TYTUŁU ODSTĄPIENIA OD UMOWY JEST ORGANIZOWANY I WYSYŁANY PRZEZ NABYWCĘ.
ODSTEPUJĄCY OD UMOWY PONOSI KOSZT REALIZACJI ZWROTU.
ZE WZGLĘDU NA  REALIZACJĘ ZAMÓWIEŃ Z RÓŻNYCH LOKALIZACJI MAGAZYNOWYCH ADRES DLA WYKONANIA ZWROTU JEST USTALANY INDYWIDUALNIE Z OBSŁUGĄ SKLEPU.

PO OTRZYMANIU ZGŁOSZENIA ODSTĄPIENIA OD UMOWY SPRZEDAŻY PRZESYŁAMY ZWROTNĄ INFORMACJĘ Z PODANIEM ADRESU ZWROTU PRZESYŁKI.
W celu ustalenia dodatkowych szczegółów prosimy o kontakt z obsługą sklepu.

email: sklep@plytkarnia.pl

kom. 733573074, 733573073

 

PLYTKARNIA.PL